https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/helpstone-photos-cache Register business | HelpStone.org

Business registration

Are you running a business? A restaurant, café, fitness club, clothing store, or any other type of business? Help us increase the funds to non-profit organisations all around the world and improve your image at the same time without any additional cost!


Business Information

Information about company
Information about business
Information about contact person

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE PRO PARTNERY

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky spolupráce pro partnery (dále jen „Podmínky“) upravují spolupráci mezi nadačním fondem HELPSTONE CZECH REPUBLIC, IČ 054 72 041, se sídlem Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaným v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1417 (dále jen „HelpStone.org“) a podnikateli, kteří v rámci svého obchodu či podniku propagují a získávají finanční prostředky na podporu Organizace (dále jen „Organizace“) a jejich neziskových projektů (dále jen „Neziskový projekt“), které jsou zapojeny do platformy HelpStone.org (dále jen „Partner“).

 2. Partner prohlašuje, že má zájem s HelpStone.org spolupracovat při propagaci a získávání finančních darů na podporu Organizací a jejich Neziskových projektů.

 3. Partner se bude snažit získávat další finanční dary na podporu jím vybraných Neziskových projektů.

PRÁVA PARTNERŮ

 1. Partnerovi, který učiní na podporu některého Neziskového projektu finanční dar, bude poskytnuto za účelem propagace a získávání finančního darů na podporu Neziskového projektu 20 symbolů HelpStone (dále jen „symbol HelpStone“). Partner je oprávněn libovolně stanovit minimální výši vybíraného finančního daru, za který bude poskytnut symbol HelpStone. Partner současně při poskytnutí finančního daru vystaví a předá dárci certifikát – potvrzení o učiněném finančním daru. Kopii certifikátu Partner na vyžádání odevzdá HelpStone.org. Ve většině států je možné dar poskytnutý třetí osobě odečíst z daní, v tomto případě Partner, případně třetí osoba, která dar poskytla, v tomto ohledu postupují dle právní úpravy platné a účinné v konkrétním státě.

 2. Za účelem propagace a získávání finančních darů na podporu vybraného Neziskového projektu je Partner oprávněn užívat logo HelpStone.org a veškeré symboly, loga či jiné multimediální či textové obsahy, které HelpStone.org Partnerovi poskytne. Licence je platná po dobu spolupráce, pokud není ujednáno jinak. Online (website, blog, sociální sítě atp.) je Partner oprávněn tyto využívat po časově neomezenou dobu. Do poskytnutých materiálů není Partnerovi dovoleno zasahovat či je měnit.

 3. Partner je oprávněn používat poskytnuté materiály pouze ve svých licencovaných provozovnách.

 4. Dary jsou vybírány pro třetí osobu, což ve většině států světa nepodléhá zdanění. Pokud však v konkrétním státě zdanění podléhá, je Partnerovi umožněno odečíst daňové výlohy z vybraného daru před poukázáním výtěžku HelpStone.org. Pokud není možné si daňové výlohy odečíst, má Partner právo započíst své náklady oproti vybraným finančním darům. Vždy však musí být konečným výsledkem neziskovost jednání Partnera.

POVINNOSTI PARTNERŮ

 1. Propagace není dovolena na místech, které jsou spojeny s nabízením či prodejem drog, omamných či psychotropních látek, kde hlavním předmětem činnosti je prodej alkoholu či tabákových výrobků, hazard, erotické služby či obsah potlačující svobody, lidská práva, propagující útlak či diskriminaci menšin či rasismus.

 2. Partner je povinen zájemce o poskytnutí finančního daru pravdivě informovat o tom, že finanční dar je učiněn na podporu vybraného Neziskového projektu dané Organizace a zároveň mu poskytnout pravdivé a úplné informace o činnosti HelpStone.org.

 3. Partner je povinen se při získávání finančních darů chovat tak, aby nepoškozoval dobré jméno HelpStone.org, zapojené Organizace a vybraného Neziskového projektu. Zejména je povinen jednat s potenciálními zájemci o poskytnutí finančního daru slušně, v souladu s dobrými mravy, a pokud zjistí, že potenciální zájemce nemá zájem o poskytnutí finančního daru ani o informace o činnosti HelpStone.org, zapojené Organizace nebo Neziskového projektu, mu tyto informace dále neposkytovat. V žádném případě není akceptovatelné, aby Partner vyvíjel na potenciální dárce jakýkoliv nátlak.

 4. Partner je povinen veškeré finanční dary, které přesahují částku, kterou Partner daroval HelpStone.org na podporu Neziskového projektu, poukázat HelpStone.org, a to před prodloužením licence, aktivováním nové licence nebo při ukončení stávající licence, dle toho, co přijde dříve. Partner je v této souvislosti povinen vést a uchovávat záznamy o všech učiněných finančních darech. Na vyžádání HelpStone.org je Partner tyto záznamy povinen poskytnout.

TRVÁNÍ SPOLUPRÁCE

 1. Spolupráce mezi HelpStone.org a Partnerem trvá po dobu jednoho roku od poskytnutí finančního daru, není-li ujednáno jinak. Výše daru nutná pro získání licence na určité období je specifikována na webových stránkách HelpStone.org.

 2. Spolupráce může být jednostranně ukončena ze strany HelpStone.org, a to z důvodu porušení povinností stanovených Podmínkami či Všeobecnými podmínkami.

 3. V případě, že ke dni skončení spolupráce Partner HelpStone.org nepředal veškeré finanční dary, je povinen tento výtěžek bezodkladně HelpStone.org poukázat, zbývající symboly HelpStone.org si může ponechat.

ZMĚNY PODMÍNEK

HelpStone.org je oprávněn doplnit či změnit Podmínky, a to zveřejněním jejich aktuálního znění na webových stránkách HelpStone.org. Partneři jsou vázáni tímto aktuálním zněním Podmínek okamžikem jejich zveřejněním na webových stránkách HelpStone.org. V případě rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi, má přednost anglická jazyková verze. Za jednotlivé jazykové verze není z důvodu svého neziskového charakteru HelpStone.org odpovědná, neboť jednotlivé jazykové verze vytvářejí dobrovolníci.

GENERAL CONDITIONS OF THE USE OF HELPSTONE.ORG

Use of the website HelpStone.org and the services (hereinafter the „Services“) provided by this website are governed by these General Conditions of Use. By using these Services, users express their acceptance of these General Conditions of Use and conditions on which it is referenced in the General Conditions of Use (hereinafter the „Conditions“), and they concurrently acknowledge that they are bound by these Conditions. Partners are also bound by these Conditions of cooperation with partners, and organizations are also bound by the Conditions of cooperation.

The purpose of Conditions is for organizations, groups, or individuals that are in their home state to register as non-profit entities that raise financial donations named Organization; for a project of an Organization for which funds are raised named Fundraiser; for personal projects which are published by individuals (someone other than Organization) on the platform HelpStone.org named Personal Fundraiser; for individuals who publish Personal Fundraisers named Individuals; for individuals who contribute to the Fundraiser or Personal Fundraiser named Donor; for persons who promote and raise funds to support a Fundraisers at his/her business or restaurant named Partner; for individuals (other than Partners) who publicly promote and raise funds to support Fundraisers named Ambassadors; and for funds which Donors contribute to a Fundraiser named Financial Donation. Organizations, Individuals, Donors, Partners, Ambassadors and other users of Services are collectively referred to as Users. A symbol that HelpStone.org provides as thanks to Donors for providing financial donations, or provide to Partners or Ambassadors for promotion and raising funds named Symbol HelpStone.

HelpStone.org is the place where the interests of people who ask for financial donations for their Fundraisers and interests of people who want to contribute to a Fundraiser meet. Helpstone.org is not responsible for the quality, safety, suitability of the Fundraiser or Personal Fundraiser or their compliance with legislation, nor the truthfulness or accuracy of User Content published on the website HelpStone.org. HelpStone.org is not responsible for Organization or Individual use of Financial Donations as described in Fundraisers or Personal Fundraisers.

Users under 18 may use the Services only with the consent and under the supervision of their legal representative who expresses their consent to be bound by Conditions by this consent and provide supervision, legal representative becomes concurrently responsible for the use of Services. Users whose right to use Services were temporarily suspended are not entitled to use the Services. HelpStone.org reserves the right to refuse or suspend anyone from using the Services at its own discretion, and reserves the right to refuse, revoke, suspend, remove or suspend any Fundraiser or Personal Fundraiser, Financial donation or Services for any reason without any liability.

HelpStone.org is not a place for spreading hate, abuse, discrimination, disrespect or harassment. Therefore, Users are obligated to refrain from (i) the promotion of discrimination, humiliation, subjugation, hatred or violence against individuals or groups based on race, ethnic origin, religion, handicap, gender, age, sexual orientation, (ii) the publication of unsolicited goods or services, (iii) any action that would negatively interfere with or disrupt the functioning of the services or activities related to the Services, (iv) activities that would result in an unreasonable burden on HelpStone.org, (v) the presentation of products manufactured by a third party as their own product or false presentation of himself as a distributor of third parties, (vi) presentation of political activities.

HelpStone.org reserves the right to remove User content of Fundraisers or Personal Fundraisers which includes the abovementioned, and also the right to cancel the account of the User who posted this content.

Organizations and Individuals are obligated to fulfil the Fundraiser or Personal Fundraiser, as is presented on the website HelpStone.org, and they are also obliged to fulfil any of their obligations towards Donors. If an Organization or Individual breaches a commitment to Donors, Organizations, or Individuals, the Donor undertakes to resolve the matter amicably. HelpStone.org is not entitled nor obligated to interfere in disputes among Users, or between Users and third parties. HelpStone.org is further not entitled nor obligated to interfere in disputes about ownership of a Fundraiser or a Personal Fundraiser. In case of any disputes between Users, HelpStone.org is authorized to tell the parties of said dispute to contact each other to resolve their dispute.

All information published by a User on his User account or disclosed in connection with the use of Services must be accurate and truthful. In the case of use of a User account by an unauthorized person, or if for any other misuse of the user account, the User is obliged to promptly inform HelpStone.org about it. Users undertake disclosing to HelpStone.org any information pertinent to their identification and, if necessary, any additional information requested by HelpStone.org.

HelpStone.org grants the User a limited, non-exclusive, non-transferable, revocable licence to use the Services to which the User has permission to access.

Individuals are entitled to ask HelpStone.org for the possibility of publishing their Personal Fundraiser on the website HelpStone.org, leaving it to the discretion of HelpStone.org whether to grant permission to the Individual or not. In the case that permission is granted, the Individual is entitled to publish its Personal Fundraiser on the website HelpStone.org, whose aim must be to support the disadvantaged, vulnerable, socially, physically or otherwise disadvantaged individuals or groups who need financial assistance from third parties. Donors can contribute to Personal Fundraisers by HelpStone.org. Individuals who publish their Personal Fundraisers on the website HelpStone.org can voluntarily decide to support HelpStone.org by financial contribution in any amount.

Donors are responsible for finding all important information about Fundraisers or Personal Fundraisers before they contribute to any Fundraiser or Personal Fundraiser. All financial donations are voluntary, and are exclusively the Donor’s concern. HelpStone.org does not guarantee to any Donor that (i) his Financial donation will be used in the way that an Organization or Individual has promised or, (ii) that the Fundraiser or Personal Fundraiser will achieve the stated goal. HelpStone.org is not a representative of any Organization, does not guarantee nor provide any warranty for the quality, safety, suitability of Fundraisers or Personal Fundraisers, nor for its compliance with applicable laws or the truth or accuracy of any User content published in connection with the Services. Donors are solely responsible for what Fundraiser or Personal Fundraiser they contribute to.

Setting up User accounts is free of charge. HelpStone.org does not charge Organizations, Individuals, Donors, or Users any fee for the use of Services. Donors and Organizations or Individuals can voluntarily decide to support HelpStone.org by making financial contributions in any amount.

The costs of the operation and development of HelpStone.org are derived from financial contributions in accordance with the Conditions of cooperation with organizations and the abovementioned Conditions for Personal Fundraisers.

Users are responsible for tax aspects of the use of Services, and HelpStone.org has no obligations and commitments towards Users in this matter.

Users are entitled to create partner sites on the website HelpStone.org in order to connect their brand with one or more Fundraisers or Personal Fundraisers. If a User accesses a partner site, he automatically agrees with the terms of this partner.

Within the use of Services, Users are entitled to publish photos, videos, texts, drawings, logos or any other audio-visual content (hereinafter collectively “User content”). By publishing User content, Users grant HelpStone.org temporally and locally unrestricted, nonexclusive, transferable licence, with the right to grant a sublicence, to use, publish, display, reproduce, modify, process and distribute the User content in connection with the Services and related promotional activities. Users state, and guarantee, that their User content and its use does not violate intellectual property rights, property rights, privacy rights, or personal rights of third parties or otherwise violate the Conditions or any applicable laws.

Website HelpStone.org may contain links to third party websites, advertisements, or services that are not owned or controlled by HelpStone.org. Users access this website or use its services at their own risk and discretion. HelpStone.org is not responsible for any loss or damage related to the sites or services of third parties. In this context, HelpStone.org recommends that Users always read the terms of use and privacy statements of these third parties whose sites they visit or services they use.

Organizations or Individuals that accept payment through payment gateways, and Donors who make their contributions through payment gateways, acknowledge and agree that these payments are subject to the terms of third parties with whom HelpStone.org cooperates in relation to payments of financial donations.

Users agree to defend, indemnify, and hold blameless HelpStone.org and its partners against any and all claims, damages, obligations, losses, costs or debt, and expenses (including fees and legal expenses) and claims for payment of amounts paid in connection with settlements arising out of, or related to, use of any Services, or any violation of the Conditions or any laws.

HelpStone.org has no financial obligation to Users. Services are provided without any guarantees, and are offered at the risk and responsibility of the Users.

Users accept and agree that HelpStone.org and its employees and co-workers are not liable for any damage, regardless of whether the liability was established by a contract, law, or any other basis.

Notwithstanding, the provisions of the Conditions is for the Users whose law is in conflict with the abovementioned limitations of liability, the liability of Helpstone.org, its employees or partners and limited to the fullest extent that their law allows. Specifically in those jurisdictions where this is not expressly permitted, HelpStone.org does not renounce (a) liability for death or personal injury caused by its negligence or the negligence of its employees, (b) liability for fraudulent misrepresentation or deliberate misconduct, or (c) liability that cannot be waived under the rule of law.

HelpStone.org is entitled to transfer rights and obligations arising from Conditions, even without User consent. The User is not entitled to transfer rights and obligations arising from the Conditions.

Termination of User accounts may result in the loss and deletion of all information associated with any User account. Users can have their accounts terminated in accordance with the instructions stated on the website HelpStone.org. In the case of User account termination, HelpStone.org is entitled to keep information about the User account in accordance with law. All provisions of the Conditions that shall by their nature be valid, even after User account termination (including provisions about limitation of liability, ownership, warranty conditions, damages), shall survive the termination of the User account.

Users accept and agree that applicable law for all disputes arising from the activities that Helpstone.org provides is correct.

Organizations and other Users acknowledge that the legislative regulation of nonprofit organizations differ from country to country, and are aware that in some cases their home states can require, for example, their registration or other legal obligations. Users who use Services do so willfully, and are fully responsible for compliance with applicable laws.

Users agree that HelpStone.org can make any notice or statement through email, written notice sent by postal services, or by publishing this notice or statement on the website HelpStone.org.

HelpStone.org welcomes ideas and suggestions from Users. As mentioned in the previous article we mean any proposal or initiative made by Users within the offered Services. User articles are not, and will not, be considered confidential. HelpStone.org and its Users have no commitment nor obligations concerning articles, including their use or publication. HelpStone.org and its Users are entitled to the unlimited use of disclosed articles, without any compensation to the User who create it.

Conditions constitute the entire agreement between the User and Helpstone.org regarding its subject. In the case that any provision of the Conditions is, or becomes, invalid, ineffective, or unenforceable, the remaining provisions of the Conditions shall be separated in the respective range from this provision, and shall have no effect on the validity, effectiveness, and enforceability of other provisions of the Conditions. Parties undertake to replace such invalid, ineffective, or unenforceable provisions, or his part via a new provision whose substance and economic meaning will be the same, or significantly similar to the replaced provision, so that the meaning and purpose of the Conditions remain.

HelpStone.org is entitled to amend and change the Conditions by publishing the current version of the Conditions on the website HelpStone.org. Users are bound by the current version of the Condition at the moment of their publication on the website HelpStone.org. In the case of discrepancies between the language of different versions, the current version maintains priority. is HelpStone.org is not responsible for each language version due to its non-profit nature, since language versions are created by volunteers.


Ambassador licence check

To check Ambassador licence enter his ID:

ID number has the following format "ABC123456"

H
H